top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CONCEPT GROUP CVBA

 

 

Artikel 1:  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Alle leveringen, aannemingen en verkopen worden uitsluitend door onderhavige algemene voorwaarden beheerst, met uitsluiting van eventuele afwijkende verkoops- en/of leveringsvoorwaarden van andere contractspartijen.

Door ondertekening van de bestelbon of ieder gelijkaardig document, erkent de medecontractant van onderhavige algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en aanvaardt hij de toepasselijkheid ervan.  Het gegeven dat de medecontractant de algemene voorwaarden desgevallend niet in zijn moedertaal ontvangen heeft, ontslaat hem niet van de toepassing ervan.

 

Artikel 2:  Offerten en orderbevestiging

Alle offertes van vanwege Concept Renovations zijn steeds geheel vrijblijvend en verbinden Concept Renovations niet. 

De in de offerte vermelde prijs is slechts geldig voor de duur vermeld in de offerte, tenzij een verhoging van onder meer (niet limitatief) de sociale lasten, lonen of grondstofprijzen de fabriekskosten ondertussen zou vermeerderd hebben of tenzij een wijziging in de mogelijkheden is opgetreden.  De prijzen voor ingevoerd materiaal zijn gebaseerd op de wisselkoers geldig op het moment van het opmaken van de offerte.  Alle wijzigingen van de wisselkoers voor of na de bestelling, doch voor de levering, brengen automatisch een aanpassing van onze prijzen met zich mee.

Een overgemaakt order t.a.v. Concept Renovations bindt Concept Renovations of diens medecontractant slechts na schriftelijke bevestiging ervan.  Beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen de 24 uur bij aangetekende brief kenbaar te worden gemaakt aan Concept Renovations.  Daarna is de medecontractant gehouden de bestelling af te nemen.  Indien de medecontractant de bestelling toch annuleert, is hij gehouden de door Concept Renovations gemaakte kosten, winstderving, evenals elke mogelijke schade voortspruitend uit de annulering te vergoeden.  Indien Concept Renovations de goederen, behorende tot de geannuleerde bestelling niet kan retourneren aan haar leverancier, is de klant verplicht de goederen af te nemen tegen betaling van de prijs.

 

Artikel 3:  Leverings- en prestatietermijnen

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle opgegeven leverings- of prestatietermijnen, zelfs wanneer een einddatum werd meegedeeld, louter indicatief en dus niet bindend. 

Uitstel van levering of van het verrichten van een dienst kan in geen geval aanleiding geven tot het annuleren van de bestelling, de gevraagde goederen of diensten en geeft de medecontractant geen recht op het eisen van enige schadevergoeding of uitstel dan wel weigering van betaling. Indien toch uitdrukkelijk een bindende termijn werd overeengekomen, kan deze termijn steeds worden verplaatst in functie van onder meer (niet limitatief) de weersomstandigheden, andere onvoorziene omstandigheden; of wanneer het opgelegde werkritme de veiligheid op de werf in het gedrang kan brengen, zonder dat de medecontractant uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige schadevergoeding vanwege Concept Renovations. 

In geen enkel geval, zelfs niet indien vertragingsvergoedingen expliciet worden bedongen, kan overmacht aanleiding geven tot ontbinding en/of schadevergoeding.  Concept Renovations kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen t.a.v. zijn medecontractant opschorten.  Reeds geleverde goederen en verrichte werken dienen uiteraard betaald te worden.  Met overmacht worden gelijkgesteld: onvoorziene omstandigheden m.b.t. personen en/of materiaal waarvan Concept Renovations zich bij de uitvoering van de overeenkomst bediend of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwarend en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Concept Renovations kan worden verwacht.  Overmacht omvat onder meer (niet-limitatief) staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die Concept Renovations dan wel zijn onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.

 

Artikel 4:  Meerwerk

Concept Renovations heeft de bevoegdheid om meerwerk uit te voeren indien noodzakelijk door de vastgestelde toestand te plaatse, ter oplossing of ter remediëring van een probleem of indien gevraagd door de medecontractant.  Concept Renovations is gerechtigd onmiddellijk betaling te eisen voor de geleverde/gepresteerde meerwerken.

Indien de meerwerken worden verricht op verzoek van de medecontractant is Concept Renovations er slechts door gebonden na schriftelijke bevestiging ervan. 

De indicatieve leverings- of prestatietermijn vervalt in het geval er meerwerken worden uitgevoerd.

 

Artikel 5:  Eigendomsvoorbehoud

Alle door Concept Renovations geleverde zaken, zelfs indien zij geïncorporeerd zijn, blijven haar volledige en exclusieve eigendom tot volledige betaling van de prijs. 

De medecontractant draagt de volledige aansprakelijkheid voor o.a. verlies, vernietiging, beschadiging of verdwijning van deze zaken, zelfs in geval van overmacht.

 

Artikel 6:  Opschorting van de werken en ontbinding van de overeenkomst

De vordering van Concept Renovations op de medecontractant is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

indien Concept Renovations kennis krijgt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien Concept Renovations haar medecontractant heeft gevraagd zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

in geval van tekenen van insolvabiliteit of in het geval van ongunstige handelsinlichtingen omtrent de medecontractant, faillissement of kennelijk onvermogen.

In voornoemde gevallen is Concept Renovations bevoegd om de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding over te gaan onverminderd het recht van de onderneming om schadevergoeding te vorderen.

In geval van ontbinding heeft Concept Renovations recht op betaling van de reeds geleverde goederen en verrichte werken, alsook op een bijkomende schadevergoeding ten titel van winstderving, dewelke forfaitair wordt vastgelegd op 20% van het niet uit te voeren gedeelte van het contract.  Deze schadevergoeding kan meer bedragen indien de reële schade kan worden bewezen door Concept Renovations.

Als tekenen van insolvabiliteit of van ongunstige handelsinlichtingen kunnen onder meer (niet-limitatief) worden beschouwd: geprotesteerde wissels, dagvaardingen wegens niet-betaalde facturen of RSZ bijdragen, vermeldingen in beslagberichten.

 

Artikel 7:  Gebreken, tekortkomingen, klachten

Behoudens protest zoals hierna bepaald, worden alle leveringen van goederen en diensten geacht te zijn aanvaard door de medecontractant.  Alleszins, onafgezien van hetgeen hierna wordt vermeld, geldt het in gebruik nemen van de uitgevoerde werken of het betrekken van een woning als definitieve aanvaarding van de werken.

Klachten m.b.t. zichtbare gebreken of tekorten dient de medecontractant binnen 24 uur na de beëindiging van de werken schriftelijk te melden aan Concept Renovations.

Niet-zichtbare gebreken dient de klant binnen de 7 dagen na de ontdekking ervan, doch uiterlijk binnen de 14 dagen na de beëindiging van de werken schriftelijk te melden aan de onderneming.

De medecontractant dient de goederen en installaties waarop de klacht betrekking heeft op zorgvuldige wijze te bewaren zodat verlies van kwaliteit en kwantiteit vermeden wordt en het gebrek kan worden vastgesteld.

Indien de medecontractant een van voormelde verbintenissen niet naleeft, vervalt ieder recht op schadevergoeding en prijsvermindering.

Concept Renovations behoudt zich het recht voor zelf herstellingen in natura uit te voeren en gebrekkige onderdelen en materialen op eigen kosten te herstellen.  M.b.t. de levering van goederen die Concept Renovations niet zelf vervaardigt kan de garantieverplichting van de onderneming nooit verder strekken of meer uitgebreid zijn dan deze van haar leverancier.

 

Artikel 8:  Betaling

Betaling dient te gebeuren binnen de 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Concept Renovations, dan wel contant en in euro ten kantore van Concept Renovations.

Aanspraken op schadevergoeding en/of klachten over gebreken en/of tekortkomingen schorten de betalingsverplichting van de medecontractant niet op.

Elke som welke verschuldigd is door de medecontractant, doch niet- of niet tijdig op wordt voldaan, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 75,00 euro en met verwijlinteresten gelijk aan 10 % op jaarbasis.  Bij gebreke aan betaling op de vervaldag vervallen bovendien alle eventuele prijskortingen en verminderingen en dit voor de ganse opdracht.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege opeisbaar.

In geval Concept Renovations verschillende opeisbare schulden heeft t.a.v. zijn medecontractant, heeft Concept Renovations in afwijking van art. 1253 B.W. het recht om betalingen aan te rekenen op een schuld naar keuze.

De medecontractant is niet gerechtigd tot verrekening van bedragen, die Concept Renovations gebeurlijk aan de medecontractant verschuldigd zou zijn.

Wissels, cheques, postmandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijkingen van de algemene voorwaarden.  Alle wissel-, disconto- en incassokosten vallen ten laste van de medecontractant.

De medecontractant is verplicht om op eerste verzoek van Concept Renovations zekerheid te stellen voor hetgeen de medecontractant aan Concept Renovations verschuldigd is, dan wel verschuldigd zal worden, bij gebreke waaraan Concept Renovations het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9:  Aansprakelijkheid

In geval van gebeurlijke contractuele- of buitencontractuele aansprakelijkheid kan Concept Renovations enkel gehouden zijn tot vergoeding van de rechtstreekse schade. 

Onrechtstreekse schade, zoals onder meer (niet-limitatief) financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van de kosten, verstoren van de planning, verlies van verhoopte winst, e.d., kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadeloosstelling door Concept Renovations. 

In geen geval kan Concept Renovations uit hoofde van haar contractuele- en/of buitencontractuele aansprakelijkheid, zowel ten gevolge van haar eigen fout, met inbegrip van de zware fout, als ten gevolge van de fout of zware fout van lasthebbers of aangestelden, tot een hoger bedrag gehouden zijn dan de prijs van de geleverde werken waarop de schadeclaim betrekking heeft met een maximum van de verzekerde grensbedragen. 

De kosten voor de verzekerde risico’s vanwege Concept Renovations zijn inbegrepen in de aannemingsprijs.  Concept Renovations behoudt zich het recht voor om prijssupplementen door te rekenen indien er op initiatief van de opdrachtgever bijkomende risico’s dienen verzekerd te worden.

 

Artikel 10:  Betwisting, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere bepalingen of van de overeenkomst met zich mee.  De nietige bepaling wordt desgevallend vervangen door een andere geldige bepaling, die zoveel mogelijk zal aansluiten bij de bedoeling die aan de bepaling ten grondslag ligt.

In geval van betwisting omtrent de uitgevoerde werken, kan Concept Renovations eisen dat het betwiste saldo van het aannemingsbedrag geconsigneerd zou worden, tot partijen tot een akkoord gekomen zijn of tot de bevoegde Rechtbank een definitieve uitspraak zal gedaan hebben.

Alle overeenkomsten tussen Concept Renovations en haar medecontractant worden beheerst door het Belgische recht.  Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

bottom of page